OECD analyserar västra Skandinavien

Regionala ekonomier står inför omvälvande förändringar. Globaliseringen av handel och ekonomin i stort utmanar regionernas förmåga till flexibilitet och möjligheten att behålla en konkurrenskraft inom sina styrkeområden. Skillnader i livsvillkor för invånarna ökar mellan och inom regionerna, och kostnaden för att upprätthålla den sociala sammanhållningen ökar.

Mot bakgrund av dessa förändringar och utmaningar gör regioner olika vägval. Vissa regioner mår bra och driver tillväxten, andra är mindre framgångsrika i att knyta till sig ekonomisk aktivitet. Migration, en åldrande befolkning, eftersatta investeringar i infrastruktur är några faktorer som utmanar eller hindrar regioner att hålla jämna steg med den allmänna utvecklingstrenden. Samtidigt sitter inte längre nationella regeringar ensamt på svaren och lösningarna för en framgångsrik regionalpolitik. Den vertikala maktfördelningen mellan de olika nivåer av styren skapar nya förutsättningar som måste tillvaratas för att bättre svara mot medborgarnas förväntningar och förbättra politikens effektivitet.

Den gränsöverskridande storregionen i västra Skandinavien som sträcker sig från Oslo via Göteborg ner mot Öresund har en stor befolkning och ett diversifierat näringsliv och framstående forskningsinstitutioner.

För att stärka den regionala utvecklingen och analysera den tillväxtpotential som finns i regionen har samtliga parter i Göteborg-Oslo samarbetet tillsammans med Region Halland, Regions Skåne och Helsingborg stad anlitat OECD för att genomför en så kallad Territorial Review; en kartläggning av regionens konkurrenskraft och potential de kommande åren.

Sara Schutt som leder sekretariatet för Göteborg-Oslo samarbetet har arbetat tätt med OECD och alla deltagande regioner och kommuner för att sy ihop arbetet med den kommande studien.

– OECD är en respekterad organisation och gör motsvarande analyser av länder och regioner runt om i hela världen. Det är en bra möjlighet för en storregion som sträcker sig från Oslo i norr till Öresund i söder att göra analys som kan dra nytta av erfarenheter från hur andra regioner runt om i världen hanterat sina framtidsutmaningar. Det behövs en sammanhängande analys som tar hänsyn till de täta kontakterna mellan delregioner och över landsgränser.

OECD har under senare år genomfört ett antal Territorial Reviews för delar av den aktuella geografin. En studie som omfattar geografin från Oslo till Öresund komplettera befintliga kunskaper och sätter Göteborg-Oslo-regionens geografi i ett större sammanhang.

En territorial review av OECD har en bred ansats och kommer blanda annat bestå av :

  • Analys av socioekonomiska trender, tillväxtmöjligheter och icke tillvaratagen potential.
  • Analys av politik och strategier som syftar till att främja regional konkurrenskraft, social inklusion och hållbar utveckling.
  • En genomgång av “governance” i området. Det vill säga formella och informella styrformer och samarbeten mellan kommun, region, nationell nivå kopplat till näringsliv och andra aktörer i samhället – och hur detta hanteras över administrativa gränser och mellan länder.
  • En analys av vad en förbättrad integration mellan regionerna/länderna skulle innebära för invånarna i form av långsiktig livskvalitet.

Till detta kopplas en analys av hur en förbättrad integration mellan regionerna/länderna bidrar till den socioekonomiska utvecklingen i varje land. Det vill säga hur Sverige och Norge gynnas av att de enskilda delregionerna får en förbättrad integrering med andra regioner/länder.

En viktig del av studien kommer också handla om framtida infrastruktursatsningar och här har OECD möjlighet att göra jämförelser utvecklingen för andra motsvarande regioner som till exempel byggt ut järnvägsnätet för snabbtåg.

Förutom en övergripande studie av hela geografin kommer studien också bestå av delstudier för Osloregionen, Västsverige samt Skåne. Detta ger möjlighet för varje delregion att fokusera särskilt på sina specifika förutsättningar, samtidigt som de sätts i en större gemensam kontext. OECD kommer under 2016 och 2017 besöka alla delar av den gränsöverskridande storregionen och träffa representanter från kommuner, regioner, näringslivet, akademin och civilsamhället.

OECD kommer också använda sig av experter utanför OECD som kommer från olika delar av världen som kommer till Sverige och Norge för att analysera och utvärdera våra förutsättningar och hur vi hur vi arbetar med regional utveckling