Sverige och Norge riskerar förlora gemensam tillväxtregion

Göteborg-Osloregionen har stor potential, men för att området ska blomstra krävs bättre järnvägsförbindelser.

Mellan Sverige och Norge har vi i dag den största pendlingen inom hela Norden. Fler än 55 000 svenskar arbetspendlar eller deltidspendlar för närvarande till Norge. Antalet norskägda företag i Sverige har fördubblats på tio år, och gränshandeln vid Svinesund slår rekord med sex miljoner besökare.

 I dag tar det dock drygt fyra timmar att åka tåg mellan Göteborg och Oslo, något som anses vara ett gränshinder för de människor som vill röra sig inom Göteborg-Osloregionen.

– Skulle vi gemensamt bygga bort det gränshinder som järnvägen i dag utgör, skapas en ökad och mer hållbar rörlighet och med det en starkare näringslivsutveckling. Det innebär i sin tur fler jobb, säger Sara Schütt,
sekretariatsledare för Göteborg-Oslosamarbetet och fortsätter:

– Resor och godstransporter denna väg går inte bara till södra och västra Sverige, utan också transittrafik via Göteborgs hamn och Skåne till övriga Europa. Det gör sträckan Göteborg-Oslo till Norges viktigaste landförbindelse med utlandet.

Alltfler tunga lastbilstransporter belastar E6:an mellan Sverige och Norge eftersom järnvägen har dålig kapacitet. Det innebär att miljömål om minskade utsläpp av växthusgaser blir allt svårare att uppnå.

För att uppnå europeiska, nationella, regionala och lokala klimat- och utsläppsmål är det viktigt att järnvägen blir konkurrenskraftig för både gods och passagerare.

Det är först när restiden kommer väsentligt under 3 timmar som tåget på allvar kan konkurrera med bil, buss och flyg. Uteblivna satsningar på infrastruktur i den gränsöverskridande regionen hindrar både tillväxtpotentialen, och möjligheten att uppfylla de klimatstrategier som krävs för att uppnå de nationella utsläppsmålen.

Norge har till exempel höga och ambitiösa mål för att reducera utsläppen med 40 % innan 2030 i förhållandena till nivåerna 1990. OECD pekar på att just transportnäringen som en av de sektorer i Norge med störts potential för att minska de utsläpp som mest påverkar klimatet. Tyvärr visar analyser gjorda i samband med Nasjonal Transportplan att Norge med dagens utveckling inte kommer lyckas med målsättningen att överföra gods från väg till sjö och räls i tillräcklig stor omfattning.

Det enskilt största hindret för att lyckas med överflytt mellan olika transportslag är den dåligt utbyggda infrastrukturen mellan Sverige och Norge. Den värsta flaskhalsen är avsaknaden av dubbelspårig järnväg mellan Öxnered i Sverige och Halden i Norge. Det resulterar i att det inte finns tillräcklig plats för tågen och att snabbare transporter får trängas med långsamma.

Med dubbelspår på sträckan skulle vi kunna ha snabbare och mer effektiva transporter av både människor och gods.

 

Norska Jernbaneverket och det svenska Trafikverket har utrett infrastrukturen på sträckan, ett första steg mot en påbörjad planering av dubbelspårig järnväg längs den aktuella sträckan.

– En dubbelspårig järnväg skulle möjliggöra effektiva och miljövänliga resor och kan flytta flera långtradare från E6:an till järnvägen, säger Sara Schütt

Sverige och Norge är redan varandras största exportmarknader, och Oslo och Göteborg hör till Skandinaviens fyra största städer. Det skapar goda tillväxtmöjligheter i gränsregionen vilket attraherar nya invånare. Befolkningen ökar stadigt i både Västra Götaland och Osloregionen. Därmed blir också transportbehovet större framöver.

I förlängningen har järnvägen mellan Göteborg och Oslo också stor betydelse för länken till Malmö, Köpenhamn och till järnvägen ut i Europa. I april 2014 lanserade projektet ”The Scandinavian 8 Million City” sin slutrapport som visar att det går att skapa en sammanhållen arbetsmarknad i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn

För både miljöns och ekonomins skulle krävs snabbare transporter och att vi gemensamt planerar och investerar i järnvägsnätet mellan länderna. Att förbättra järnvägen mellan Göteborg och Oslo är ett viktigt steg på vägen och med tanke på att det tar lång tid att bygga järnväg är det hög tid att vi kommer igång. Göteborg-Osloregionens företrädare är beredda att tillsammans leda arbetet regionalt med gränsöverskridande planering, och det är viktigt att beslutsfattare på de nationella arenorna gör detsamma.