Dynamisk näringslivutveckling och hållbara transporter

Läs mer
SENASTE NYTT: Seminarium om stationssamhällen och knutpunktsutveckling i korridoren Oslo-Göteborg 22 november 2016 Läs mer

Visionens syfte & mål

Inom Göteborg-Oslo-regionen vill vi tillsammans stödja framväxten av ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Vi tror att vi bättre lyckas med att åstadkomma en väl utbyggd gränsöverskridande infrastruktur som klarar framtidens krav om vi gör det tillsammans. Nyckeln här är internationellt samarbete och det har vi genom Göteborg-Oslo-plattformen.

Göteborg-Oslo-samarbetet har två huvudsakliga fokusområden; vi ska bidra till att regionen blir en ledande europeisk region med hållbara transporter och vi ska verka för ett starkt näringsliv inom vår region.

Göteborg-Oslo-samarbetet är en utmärkt plattform för att illustrera och synliggöra de samarbeten, kontaktytor och kopplingar som finns och sker i vår region varje dag, mellan företag, universitet, städer, kommuner och fylken, science parks och kreatörer. För att nämna några. Mellan Sverige och Norge har vi i dag den största pendlingen inom hela Norden men få har kännedom om att den är så stor. Detta vill vi sätta fokus på.

Därför handlar samarbetet inte bara om att lyfta konkret samverkan, utan också om att minska ett mentalt avstånd mellan de regioner och länder som finns på sträckan mellan Oslo-Göteborg och istället lyfta dess potential.

Varför hållbara transporter och näringslivsutveckling som fokusområden? För att vi vet att en modern och gränsöverskridande infrastruktur spelar en avgörande roll för tillväxten och konkurrenskraften, både på kort och på lång sikt. Om nödvändiga satsningar uteblir hämmas tillväxten och samhällsutvecklingen i den skandinaviska korridoren. Men utbyggd och moderniserad kommunikation, kortare restider och bättre pendlingsmöjligheter skulle skapa en gemensam, skandinavisk arbetsmarknad med en konkurrenskraft i världsklass.

I en sådan sammanhållen arbetsmarknadsregion får invånarna fler valmöjligheter, tillgång till fler arbetsplatser, möjlighet att bo på en ort men arbeta på en annan. Samtidigt ges företag tillgång till rätt kompetenser, arbetskraft och konkurrenskraftiga godstransporter.

Strategin slår fast att Göteborg-Oslo-samarbetet ska verka för att profilera regionen i en europeisk och nationell kontext och öka kännedomen om potentialen i vår gränsöverskridande region. Vi ska också stimulera våra parter till att identifiera och samverka om gemensamma möjligheter inom EU-finansierade program. Varje år samlar vi, genom vår Göteborg-Oslo-konferens, beslutsfattare, näringslivsaktörer och icke-statliga organisationer för att gemensamt diskutera och sätta fokus på de gemensamma frågor som är relevanta för vår region och som stimulerar till en utveckling av regionen. Håll utkik efter årets tema och agenda på hemsidan!

I förlängningen har Göteborg-Oslo-samarbetet också stor betydelse för länken till Malmö /Köpenhamn och vägen ut i Europa. I april 2014 lanserade projektet The Scandinavian 8 Million City sin slutrapport som visar att det går att skapa en sammanhållen arbetsmarknad i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn men att det då krävs en gemensam gränsöverskridande planering mellan länderna. Göteborg-Oslo-regionen har till uppgift att aktivt medverka till att Den Skandinaviska Arenan gemensamt agerar och visar att man tillsammans kan skapa en gemensam, skandinavisk arbetsmarknad med en konkurrenskraft i världsklass.NYSTARTADE FÖRETAG I REGIONEN 0 I snitt per månad

Enligt SCB månadsrapport

TILLVÄXT i REGIONEN PER CAPITA 0 % ökning 2015

Enligt SCB månadsrapport

BEFOLKNINGSÖKNING i REGIONEN 0 % ökning 2015

Enligt SCB månadsrapport